ಬಾದಾಮಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ , ರಾಷ್ಟ್ರ

Read more